giải pháp 5530 RM-504 bật nguồn rung nhưng không lên nguồn

giải pháp 5530 RM-504 bật nguồn rung nhưng không lên nguồn (do lỗi FW)
anh em gặp ( giống trường hợp của mình nha ! ) nạp ver cao nhất ! không sợ banh imei ( nếu hạ hay nạp ver thấp hơn 1 chút có thể imei 12345.... nên chắc ăn nạp ver cao nhất múc ) nạp bằng phoenix ver Phoenix_Service_Software_2011_46_2_47246 mình dùng MT làm Dongle nha anh em ! nạp lại ok ( nhưng nói trước máy mình nhận chưa đụng nhà lầu nha chỉ đóng lại con nguồn do không check được số K của cable ốp lưng đa năng ) đây là log mình chạy bằng phoenix

Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Loading secondary boot code: 15232 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 2500439 bytes
Update server loaded
Asic CMT: Verifying communication to device...
Asic CMT: Verifying communication to device...
Asic CMT: Start programming 136004 KB...
Asic CMT: Partitioning RM-504_40.0.003_prd.core.C00
Asic CMT: Partitioning area 1...
Asic CMT: Erasing RM-504_40.0.003_prd.core.C00
Asic CMT: Erasing area 1...
Asic CMT: Erasing area 2...
Asic CMT: Erasing area 3...
Asic CMT: Erasing area 4...
Asic CMT: Erasing area 5...
Asic CMT: Erasing partition 0x0000000A...
Asic CMT: Erasing RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V20
Asic CMT: Erasing area 1...
Asic CMT: Erasing RM-504_40.0.003_C06_prd.rofs3.fpsx
Asic CMT: Erasing area 1...
Asic CMT: Erasing RM-504_32.0.007_007_000_U001.uda.fpsx
Asic CMT: Erasing area 1...
Asic CMT: Programming RM-504_40.0.003_prd.core.C00
Asic CMT: Programming 0%
Asic CMT: Programming 2%
Asic CMT: Programming 4%
Asic CMT: Programming 6%
Asic CMT: Programming 8%
Asic CMT: Programming 10%
Asic CMT: Programming 12%
Asic CMT: Programming 14%
Asic CMT: Programming 16%
Asic CMT: Programming 18%
Asic CMT: Programming 20%
Asic CMT: Programming 22%
Asic CMT: Programming 24%
Asic CMT: Programming 26%
Asic CMT: Programming 28%
Asic CMT: Programming 30%
Asic CMT: Programming 32%
Asic CMT: Programming 34%
Asic CMT: Programming 36%
Asic CMT: Programming 38%
Asic CMT: Programming 40%
Asic CMT: Programming 42%
Asic CMT: Programming 44%
Asic CMT: Programming 46%
Asic CMT: Programming 48%
Asic CMT: Programming 50%
Asic CMT: Programming 52%
Asic CMT: Programming 54%
Asic CMT: Programming 56%
Asic CMT: Programming 58%
Asic CMT: Programming 60%
Asic CMT: Programming 62%
Asic CMT: Programming 64%
Asic CMT: Programming 66%
Asic CMT: Programming 68%
Asic CMT: Programming 70%
Asic CMT: Programming 72%
Asic CMT: Programming 74%
Asic CMT: Programming 76%
Asic CMT: Programming RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V20
Asic CMT: Programming 78%
Asic CMT: Programming 80%
Asic CMT: Programming 82%
Asic CMT: Programming 84%
Asic CMT: Programming 86%
Asic CMT: Programming 88%
Asic CMT: Programming 90%
Asic CMT: Programming RM-504_40.0.003_C06_prd.rofs3.fpsx
Asic CMT: Programming 92%
Asic CMT: Programming 94%
Asic CMT: Programming RM-504_32.0.007_007_000_U001.uda.fpsx
Asic CMT: Programming 96%
Asic CMT: Programming 98%
Asic CMT: Programming 100%
Asic CMT: Verifying communication to device...
Waiting for communication response: 25
Waiting for communication response: 24
Waiting for communication response: 23
Waiting for communication response: 22
Waiting for communication response: 21
Waiting for communication response: 20
Waiting for communication response: 19
Waiting for communication response: 18
Waiting for communication response: 17
Waiting for communication response: 16
Waiting for communication response: 15
Waiting for communication response: 14
Waiting for communication response: 13
Waiting for communication response: 12
Waiting for communication response: 11
Waiting for communication response: 10
Waiting for communication response: 9
Waiting for communication response: 8
Waiting for communication response: 7
Waiting for communication response: 6
Waiting for communication response: 5
Waiting for communication response: 4
Waiting for communication response: 3
Phone flashing completed. Waiting for phone to boot up
Bootup successful
Verifying communication to product (before flash finalizing)
Communication verified
Product code changed
Doing factorysets
Factorysets complete
Loading default data to phone
Loading default data to phone
Getting Data Package
Reading product state
Starting backup/restore sub-procedure: data item pre-delay
data item pre-delay
data item pre-delay
Sub-procedure completed: Succeeded., result code: 0
Starting to backup/restore data item: ProductProfile, version: 1.1
Data Item backup/restore completed: Succeeded., result code: 0
Starting backup/restore sub-procedure: data item post-delay
data item post-delay
data item post-delay
Sub-procedure completed: Succeeded., result code: 0
Backup/restore result: 0 out of 1 items were not backed up
Default data loading complete
Stopping all operations, returning phone to default mode
All operations completed
Firmware updating succeeded
nạp ok mình read *.rpl + backup simlock bằng MX
đây là log check bằng MX nè anh em
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: XXXXXXXXX
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00XXXXXXX
Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101051105 [RAPIDOYAWE ver: 1.1x]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 0DE0001956880052BB6C49B4A26206C90766CA88
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: B8C3ADECFC997FCD8081D3DEAF870B8C
ROM ID: 4B9B75103E691FF8
SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
eBB5ProtocolType: NEW
TransmissionMode: DDR&TX2
Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
Storage2: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.5
Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x8FE30
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
TransmissionMode: DDR&TX2
FUR: Adding Asic CMT as client OK
CMT PAPUBKEYS HASH: F2B05364E563A348608C1C3C9E54FE42AAAA1ACF
Original Imei: 35830703811229
Original Product code: 0591514
Bluetooth ID: EC9B5BDCAE19
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL3

Phone type: RM-504 (Nokia 5530 XpressMusic)
SW version: V ICPR72_10w29_tube1 24-05-11 RM-504 (c) Nokia
Imei plain: 35830703811229-5
Product code: 0591514
Battery voltage: 3973 mV, current: 105 mA
ApeCoreSw: V 40.0.003
Language Pack:
- not available.

SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !

SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed


Imei net: 358307038112295
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000

BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
mới xử em nó ok anh em nào làm được hay không thì cũng đừng chém em nha !
lưu ý ! nếu anh em dùng cable đa năng 12 in 1 thì dùng đầu cable J và để thang 7K nha ! check ok
log info của nó nè

Version Info:
MCU SW version: V ICPR72_10w29_tube1 24-05-11 RM-504 (c) Nokia
RFIC version: 17141716
DSP version: ICPR72_10w26p1
APE SW Core version: V 40.0.003
APE Variant version: V 40.0.003V 40.0.003 V 40.0.003
APE Test version: 09wk19v0.130
Retu version: 16
Tahvo version: 22
APE HW version: 256
APE ADSP SW version: 256
WLAN ID: 00 39 FC DC 5B 9B EC
Bluetooth ID: EC 9B 5B DC AE 19
Product Info:
Production serial number: CCJ889402
Product code: 0591514
Module code: 0204038
Basic production code: 0573512
Product specific data: 000000000000000000000000000000000000
Long production SN: 0
Serial Numbers:
IMEI plain: 358307038112295
IMEI spare to net: 3A 85 03 07 83 11 22 09
IMEI SV to net: 33 85 03 07 83 11 22 19 F9
Other Info:
Model: Nokia 5530 XpressMusic (Classic Phone)
CS type: GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Battery voltage: 4334 mV
Battery current: 119 mA
BSI: 3.5 KOhm

Imei net: 358307038112295
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000

BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 53743

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn