Hard Reset Connspeed AS7

Factory Reset Connspeed AS7

Máy bị mật khẩu tài khoản google

Volume (-) + Nút Nguồn
=> Factory Flash
=> Dùng volume di chuyển
=> Clear Flash
=> Ok


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Connspeed AS7 
Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 63716

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn