Hiển thị các bài đăng có nhãn Slide Bài giảng

[Slide Bài giảng] Bài 7: Liên minh công nông tri thức trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

Tên tài liệu:  Liên minh công nông tri thức trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội Tên File: [S…

[Slide Bài giảng] Bài 5: Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở (tham khảo)

Tên tài liệu:  Bài 5: Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở Tên File: Bài 5 Quản lý hoạt động kinh tế …

[Slide Bài giảng] Bài 4: Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở (tham khảo)

Tên tài liệu:  Bài 4: Quản lý đát đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở Tên File: Bài 4 Quả…

[Slide Bài giảng] Bài 3: Quản lý ngân sách địa phương (tham khảo)

Tên tài liệu:  Bài 3: Quản lý ngân sách địa phương Tên File: Bài 3 Quản lý ngân sách địa phương Cá…

[Slide Bài giảng] Bài 1: Lý luận về quản lý hành chính nhà nước (tham khảo)

Tên tài liệu:  Bài 1: Lý luận về quản lý hành chính nhà nước (tham khảo) Tên File: Bài 1 Lý luận về…

[Slide Bài giảng] Bài 2 - Chủ nghĩa duy vật lịch sử 1

Tên tài liệu:  [Slide Bài giảng] Chương 3 - Chủ nghĩa duy vật lịch sử Tên File: [Slide Bài giả…

[Slide Bài giảng] Bài 2 - Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Tên tài liệu:  [Slide Bài giảng] Chương 3 - Chủ nghĩa duy vật lịch sử Tên File: [Slide Bài giảng…

[Slide Bài giảng] Bài 3 - Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Tên tài liệu:  [Slide Bài giảng] Bài 3 - Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ ng…

[Slide Bài giảng] Bài 2 - Xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Tên tài liệu:  [Slide Bài giảng] Bài 2 - Xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở vi…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào