Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo trình

[Giáo trình] Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (11 bài)         - Bài 1: Lý luận về quản lý h…

[Giáo trình] Bài 9: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay)

Tên tài liệu:  Bài 9: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay) Tên File: Bai 9 Dang l…

[Giáo trình] Bài 8: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986)

Tên tài liệu:  Bài 8: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986) Tên …

[Giáo trình] Bài 7: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

Tên tài liệu:  Bài 7: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc Tên File: Bai 7 Dang lan…

[Giáo trình] Bài 6: Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975)

Tên tài liệu:  Bài 6: Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộ…

[Giáo trình] Bài 5: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

Tên tài liệu:  Bài 5: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Tên File: Bai 5 Dang…

[Giáo trình] Bài 4: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Tên tài liệu:  Bài 4: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đả…

[Giáo trình] Bài 3: Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền

Tên tài liệu:  Bài 3: Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đản…

[Giáo trình] Bài 2: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản

Tên tài liệu:  Bài 2: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản Tên File: Bai 2 Ngu…

[Giáo trình] Bài 1: Học thuyết Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản

Tên tài liệu:  [Giáo trình] Bài 1: Học thuyết Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sả…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào