Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu hỏi thảo luận

[Thảo luận] Phân tích: “Đạo đức không phải trên trời rơi xuống mà do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày”.

Phân tích: “Đạo đức không phải trên trời rơi xuống mà do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng …

[Thảo luận] Anh, Chị hãy phân tích các nguyên tắc chung về lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị?

Câu hỏi:   Anh, Chị hãy phân tích các nguyên tắc chung về lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công …

[Thảo luận] Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công ng…

[Thảo luận] Sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX ở Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX ở Việt Nam hiện nay   A, MỞ BÀI…

[Thảo luận] Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất , ý thức và mối liên hệ giữa vật chất và ý thức ?

Câu l: Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất , ý thức và mối liên hệ giữa vật chất và…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào