Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu hỏi ôn tập

[Câu hỏi ôn tập] Bài 2 - 2 Câu - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Tên tài liệu:  [Câu hỏi ôn tập] Bài 2 - 2 Câu - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt…

[Câu hỏi ôn tập] Bài 12 - 02 câu - Tư tưởng hồ chí minh về cán bộ và công tác cán bộ

Câu 1 : Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở …

[Câu hỏi ôn tập] Bài 11 - 02 câu - Tư tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Câu 1 : Trình bày nội dung và ý nghĩa quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ, bản chất gia…

[Câu hỏi ôn tập] Bài 10 - 02 câu - Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết

Câu 1 : Trình bày những quan điểm cơ bản trong tư tuởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh? Câu 2 : Trình b…

[Câu hỏi ôn tập] Bài 9 - 03 câu - Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Câu 1 : Phân tích cơ sở khách quan và chủ quan dẫn đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lậ…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào