Download Microsoft .NET Framework offline tất cả các bản

.NET Framework của Microsoft là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, .NET Framework quản lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .NET Framework do đó người dùng cần phải cài .NET Framework để có thể chạy các chương trình được viết trên nền .NET.

Latest version: 4.5 (17 Aug 2012)
License: Freeware
System requirements: Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7

Download .NET Framework 1.1 Redistributable: dotnetfx.exe (23.1 MB)

Download .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Redistributable: NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe (10.2 MB)


Download .NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx.exe (22.4 MB)

Download .NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit: NetFx64.exe (45.2 MB)

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 32-bit: NetFx20SP2_x86.exe (23.8 MB)

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit: NetFx20SP2_x64.exe (46.3 MB)Download .NET Framework 3.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx3.exe (50.3 MB)

Download .NET Framework 3.0 Redistributable 64-bit: dotnetfx3_x64.exe (90.1 MB)

Download .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Redistributable: NetFx30SP1_x86.exe (25.0 MB)


Download .NET Framework 3.5 Redistributable: dotnetfx35.exe (197 MB)

Download .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Redistributable: dotnetfx35.exe (231 MB)Download .NET Framework 4.0 Redistributable: dotNetFx40_Full_x86_x64.exe (48.1 MB)

Download .NET Framework 4.5 Redistributable: dotnetfx45_full_x86_x64.exe (48.0 MB)


Download .NET Framework Removal Tool: dotnetfx_cleanup_tool.zip (259 KB)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn