Dự án (Project) là gì? Phân loại và đặc điểm của dự án

Dự án

Khái niệm

Dự án trong tiếng Anh gọi là Project.

Từ khi danh từ "dự án" ra đời, người ta dùng danh từ này để chỉ những hoạt động, những quá trình rất khác nhau trong từng lĩnh vực cụ thể rất đa dạng.

Trên góc độ tổng quát nhất, dự án có thể được hiểu là hệ thống các công việc được xác định rõ mục tiêu, nguồn lực cũng như thời gian bắt đầu và kết thúc. Nói cách khác, dự án là một quá trình hoạt động đã xác định rõ mục tiêu cần phải đạt được trong những ràng buộc nhất định về thời gian và nguồn lực để đạt mục tiêu đó.

Việc sử dụng các nguồn lực là rất khác nhau trong từng giai đoạn nhất định của dự án để tránh lãng phí và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Một dự án thành công là duy trì và phát huy tác dụng của các nguồn lực và phương tiện được phân phối cho sự phát triển lâu dài và bền vững của tổ chức.

Một dự án có thể được xem xét như là một chuỗi các công việc và các nhiệm vụ:

• Có mục tiêu cụ thể được hoàn thành trong những điều kiện nhất định

• Được xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc

• Có giới hạn nhất định về tài chính

• Sử dụng các nguồn lực nhất định về phương tiện, thiết bị, con người…

 

Phân loại dự án

• Dự án đầu tư: là tổng thể các hoạt động dự kiến với các nguồn lực và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch biểu thời gian và địa điểm xác định, để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo đối tượng nhất định nhằm thực hiện mục tiêu sinh lợi nhất định.

• Dự án đầu tư công: là hoạt động đầu tư của nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

• Dự án hợp tác công tư: là việc nhà nước và nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở hợp đồng dự án.

Các đặc điểm dự án

• Có mục tiêu xác định.

• Được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

• Thường liên quan đến nhiều bộ phận trong doanh nghiệp và lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

• Liên quan đến việc thực hiện một điều mà chưa từng được làm trước đó.

• Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đầu ra, chi phí và thời gian cụ thể.

 

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Dự án, NXB Lao động)

https://vietnambiz.vn/du-an-project-la-gi-phan-loai-va-dac-diem-cua-du-an-20200115185356662.htm

 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn